Alif Allah (Urs Pir Karam Shah al-Azhari)

Serial No: 390
Speech No: Ek-54
Event: Urs Mubarak Hadhrat Pir Muhammad Karam Shah
Place: Jamia Muhammadia Ghausia, Bhaira Sharif, Sargodha

Comment